Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с индивидуален идентификационен номер 00197-2014-0030 на 02.12.2014 г. и е видна на следния линк: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333139373639« назад