Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор по поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2014-0002 и с предмет:„Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, чрез платежни карти, издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции” е изпратена в АОП под номер 03-00-2002/26.04.2016 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.5. от Раздел шести "Допълнителни разпоредби", поради изтичане на срока му.« назад