Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Б) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на Република България, чрез използване на софтуер на Изпълнителя, от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2013-0011 и предмет: Събиране на суми от услуги, предлагани от „ВиК” ЕООД – Пловдив за абонати на Дружеството, по следните обособени позиции: A) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на град Пловдив и област Пловдив, чрез използване на софтуер на Възложителя, с комуникационна свързаност и връзка на Изпълнителя; Б) Събиране на суми в брой за В и К услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, на територията на Република България, чрез използване на софтуер на Изпълнителя; В) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти издадени от Изпълнителя и свързаните с тях платежни операции; Г) Събиране на суми за В и К услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции”, е изпратена в РОП с изх. № 03-00-684 от 15.02.2016 г.  Договорът се счита за изпълнен на основание т. 5.1.5 от Раздел пети "Прекратяване" поради изтичане на срока му и изпълнение на всички задължения по него. Гаранцията за изпълнен договор (банкова) е възстановена на 11.02.2016 г.


Файл
« назад