Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор по обособени позиции В) Връзки тип „Жибо” за връзка между етернитови тръби, между етернитови и полиетиленови тръби, между полиетиленови тръби. Универсални фланшови адаптори и Г) Стоманени фланци, от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0004 и предмет: Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана; Б)Водовземни скоби за чугунени, стоманени, азбестоциментови тръби. Фланци чугунени редуциращи; В) Връзки тип „Жибо” за връзка между етернитови тръби, между етернитови и полиетиленови тръби, между полиетиленови тръби. Универсални фланшови адаптори; Г) Стоманени фланци; Д) Поцинковани фитинги”, е изпратена в РОП с изх. № 03-00-405 от 27.01.2016 г.  Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.3 от Раздел шести "Прекратяване" поради изтичане на срока му и изпълнение на всички задължения по него.


« назад