Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е прекратена с Решение 11/12.01.2016 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2015-0011 на 30.11.2015 г. и е достъпна на следния адрес: http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333330373637« назад