Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2013-0007 и предмет: “Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери NEW HOLLAND LB 95B, В110В и минибагери Кубота КХ41-3, собственост на “ВиК” ЕООД - Пловдив”е изпратена в РОП с изх. № 03-00-4169 от 04.11.2015 г.  Договорът се счита за изпълнен на основание т. 8, последно предложение от Раздел осми "Прекратяване", а именно - поради изтичане на срока на действието му.


« назад