Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 04.12.2015 г. (петък) от 09,00 часа в Заседателната зала на Дружеството

Резултатите от оценяването на офертите по критерии за оценка преди отваряне на ценовите оферти са както следва: По обособена позиция А – единствен допуснат участник „Български пощи” ЕАД – Пловдив, който е предложил по критерий за оценка К2 – Брой пунктове на територията на град Пловдив – 24 (двадесет и четири) броя пунктове, а по критерий за оценка К3 – Брой пунктове на територията на област Пловдив – 109 (сто и девет) броя пунктове. По обособена позиция Б – единствен допуснат участник „Изипей” АД – София, който е предложил по критерий за оценка К2 – Брой пунктове на територията на Република България – 2222 (две хиляди двеста двадесет и два) броя пунктове. По обособена позиция В – единствен допуснат участник „Транскарт Файненшън Сървисис” ЕАД – София, който е приложил необходимите документи съгласно Техническата спецификация. По обособена позиция Г - единствен допуснат участник „Изипей” АД – София, който е приложил необходимите документи съгласно Техническата спецификация.

С Решение № 244 от 08.10.2015 г. е удължен срокът за подаване на оферти - до 16,00 часа на 09.11.2015 г. За повече подробности може да отворите приложения файл в досието на поръчката или на адрес:http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=691445&newver=2

Поръчката е публикувана в електронната страница на РОП под номер 00197-2015-0006 на 30.09.2015 г.
« назад