Цена на водата

С Решение № Ц-32 от 30.12.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.01.2023 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1,687
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води0,180
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнени към тях потребители0,671

Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,784
степен на замърсяване 2 1,096
степен на замърсяване 31,602