Прессъобщение

По повод излезли публикации в информационни сайтове, даващи оценка на работата на Управителя на „ВиК” ЕООД гр.Пловдив е необходимо да отбележим следното:

От месец август 2021 г. до момента дружеството изпълнява основните си цели:

1.  Непрекъснатост и качество на предлаганата услуга – водоснабдяване и канализация;

2.  Изградени в този период са следните обекти:

·  Рехабилитация на магистралните водопроводи по бул.”Христо Ботев”(запад) и ул. „Копривщица”;

·  изграждане на нови довеждащи водопроводи от ПС Юг-2бр. и ПС Север -1 бр., които са основни за нормалното водоснабдяване на гр. Пловдив;

·  Рехабилитация на филтрите на ПСПВ Храбрино

·  Довеждащи водопроводи за гр. Стамболийски;

·  Основните резпределителни и довеждащи водопроводи за селата : Долнослав, Тополово, Козаново, Патриарх Евтимово, Дълбок извор;

·  Основен ремонт на ПСОВ Пловдив и подмяна на захранващ  кабел;

·  основен ремонт на водоемите на Бунарджик – основни за града

·  Подмяна по „бърстинг” технология на западния участък на водопровода по бул.”Никола Вапцаров” и вътрешната мрежа на ПСОВ Пловдив;

·  изграждане на нови и рехабилитация на съществуващи гравитачни водоснабдителни системи в повече от 10 населени места на област Пловдив.

·  Бизнес плана на Дружеството за новия регулационен период 2022-2026г. е приет от КЕВР

Заявяваме отговорно, че в действията си ръководството на дружеството спазва   законодателството в Република България.

От Ръководството