Профил на купувача

“Водоснабдяване и канализация” EООД – Пловдив, обявява процедура за избор на изпълнител на услуга с предмет „Събиране, нарязване, приемане и изкупуване на метални отпадъци (черни и цветни), и на оловни акумулаторни батерии”.

Всеки кандидат може да подаде оферта, която има следното задължително съдържание:

1.  Цена, в лв./тон, без ДДС, както следва:

·  Отпадъчно желязо над 4 мм – без нарязване

·  Отпадъчно желязо над 4 мм – с нарязване

·  Отпадъчно желязо под 4 мм – без нарязване

·  Отпадъчно желязо под 4 мм – с нарязване

·  Цветни метали – мед, алуминий

·  Акумулаторни батерии 

2. Начин на плащане – …….. дни след изкупуване.

3. Срок на изпълнение –  …. дни  след заявка 

4. Валидно “Разрешително за дейности с отпадъци” – ксерокопие, заверено с “Вярно с оригинала”, с подпис и печат на фирмата.

5. Удостоверение от Търговския регистър към Агенцията по вписванията или извлечение от електронната страница на Търговския регистър към Агенцията по вписванията на кандидата – заверено ксерокопие с “Вярно с оригинала”, с подпис и печат.

  Офертите се подават в запечатан, надписан и непрозрачен плик от участниците или техни упълномощени представители лично, по поща и/или чрез куриер в административната сграда на “ВиК” ЕООД – Пловдив, гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, ет. 3, ст. 308, до 16.30 ч. на 15-ия (петнадесетия) календарен ден от деня, следващ датата на публикуване на обявата във в. “Марица” (ако е неработен ден - на следващия работен).

  Пликът се адресира: До “ВиК”  ЕООД – Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, Отдел “Договорно-правен”, ет. 3, ст. 308; ОФЕРТА за: „Събиране, нарязване, приемане и изкупуване на  метални отпадъци (черни и цветни), и на оловни акумулаторни батерии”. Посочва се име, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес на кандидата.   

Телефон за допълнителна информация - тел.: 032/ 605 955 и 032/605 945.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО« назад