Профил на купувача до 15.04.16 г.

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 02.07.2015 г. (четвъртък) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. Резултатите от оценяването на офертите по критерии за оценка преди отваряне на ценовите оферти са както следва:По обособена позиция А – единствен допуснат участник „МАТ” ООД – Разград, който е предложил по критерий за оценка К2 – Срок на доставка – 1 (един) работен ден след заявка и по критерий за оценка К3 – Гаранционен срок – 20 (двадесет) години след доставка и подписване на приемо-предавателен протокол

По обособена позиция Б – няма допуснати участници

По обособена позиция В – единствен допуснат участник „Мултиком” ООД – Пловдив, чиито предложения по критерий за оценка К2 – Срок на доставка и по критерий за оценка К3 – Гаранционен срок не следва да бъдат обявени, поради приложена в плик № 2 декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

Поръчката е публикувана в електронната страница на Регистър обществени поръчки под номер 00197-2015-0001 на 10.03.2015 год.

С Решение № 75/14.04.2015 г. на основание чл. 27а, ал. 8, т. 2 е променен срокът за подаване на оферти и датата за отварянето им. Решението е публикувано на 14.04.2015 г. в РОП и в досието на поръчката в профил на купувача, раздел Решения.« назад