Профил на купувача до 15.04.16 г.

Съгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 19.09.2014 г. (петък) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството.

При отваряне на ценовите оферти имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично заверено нотариално пълномощно, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

Процедурата е публикувана под № 00197-2014-0012 на 11.06.2014 г. в електронната страница на РОП

Краен срок за купуване на документация - до 16,00 часа на 16.07.2014 година

Краен срок за подаване на оферти - до 16,00 часа на 28.07.2014 година.

На прикачен по-долу файл се намират Протокол 3 на Комисията и Решение на Управителя на "В и К" ЕООД - Пловдив за избор на изпълнител по процедурата.

В изпълнение разпоредбите на чл.  62, ал. 1, т. 2 от ЗОП гаранцията за участие на участника, избран за изпълнител – „КМД” ООД, е трансформирана в гаранция за изпълнение на договора(с довнасяне на необходимата сума), на 21.11.2014 г., съгласно писмо на фирмата с изх. №2190/20.11.2014 г.« назад