Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на АОП с идентификационен номер 00197-2016-0009 на 01.04.2016 г. и е достъпна на следния адрес:http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334363734« назад