Профил на купувача до 15.04.16 г.

Процедурата е публикувана в РОП под индивидуален идентификационен номер 00197-2016-0006 на 21.03.2016 г. и е достъпна на следния адрес:

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333334303630

Обявление за възложена поръчка е изпратено в АОП с наш изх. № 03-00-4651/05.10.2016 г.


« назад