Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура по опростени правила с предмет: „Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло и лични предпазни средства по следните обособени позиции: А) Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация; Б) Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на лични предпазни средства по приложена примерна спецификация”, с идентификационен номер в РОП 00197-2013-0012

Гаранцията (банкова гаранция) за изпълнение на договор Ю-01-22/25.02.2013 г.за доставка на стоки е възстановена на Изпълнителя – „Бултекс 99” ЕООД - Пловдив на 11.03.2016 г. съгласно чл. 5.6. от договора.« назад