Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информации за приключени договори по позиции А и Б на поръчка с предмет: “Юридическо обслужване на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив в следните области на правото: гражданско, облигационно, вещно, търговско, административно, трудово право и други, по обособени позиции: А) Юридически обслужване на абонаментен принцип; Б) Завеждане и водене на дела от името на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, процесуално представителство по дела, по които “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив е ответник, трето лице и други за експлоатационен район Пловдив; В) Завеждане и водене на дела от името на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, процесуално представителство по дела, по които “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив е ответник, трето лице и други за експлоатационни райони Асеновград, Лъки и Първомай; Г) Завеждане и водене на дела от името на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, процесуално представителство по дела, по които “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив е ответник, трето лице и други за експлоатационен район Карлово; Д) Завеждане и водене на дела от името на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив, процесуално представителство по дела, по които “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив е ответник, трето лице и други за експлоатационни райони Кричим, Родопи, Съединение, Раковски, Труд и Хисар”, с уникален идентификационен номер в Регистър на обществените поръчки 00197-2013-0018, са изпратени в АОП с наши изх. № 03-00-769/18.02.2016 г. за позиция А и с изх. № 03-00-770/18.02.2016 г. за позиция Б. Договорите се считат за изпълнени на основание чл. 11 от раздел "Срок и прекратяване на договора".« назад