Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договарянето ще бъде проведено на 31.03.2016 г. (четвъртък) от 10,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. При провеждане на договарянето имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители с изрично нотариално заверено пълномощно за договаряне на условията и цените.Оценките на участниците преди провеждане на договарянето са следните:  „БТК” ЕАД – общ резултат 28,00 точки, в т.ч. по К2.1. – 5 т., К2.2. – 5 т., К2.3. – 4 т., К2.4. -4 т., К2.5. – 2 т., К3.1. – 8 т., К3.2 – 0 т. „Мобилтел” ЕАД – общ резултат 17,9867 точки, в т.ч. по К2.1. – 0,0006 т., К2.2. – 0,0006 т., К2.3. – 4 т., К2.4. -4 т., К2.5. – 2 т., К3.1. – 7,9855 т., К3.2 – 0 т.

Процедурата е публикувана в РОП под номер 00197-2016-0003 на 05.02.2015 г. и е достъпна на следния линк http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,662251&_dad=portal&_schema=PORTAL« назад