Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор по обособена позиция А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана,от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0004 и предмет: Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана; Б)Водовземни скоби за чугунени, стоманени, азбестоциментови тръби. Фланци чугунени редуциращи; В) Връзки тип „Жибо” за връзка между етернитови тръби, между етернитови и полиетиленови тръби, между полиетиленови тръби. Универсални фланшови адаптори; Г) Стоманени фланци; Д) Поцинковани фитинги”, е изпратена в РОП с изх. № 03-00-2845 от 07.08.2015 г.  Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.3 от Раздел шести "Прекратяване" поради изтичане на срока му.

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Д) Поцинковани фитинги,от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0004 и предмет: Доставка по обособени позиции за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на: А) Ремонтни и аварийни скоби от хромирана ламарина за водопроводни тръби от етернит, полиетилен и стомана; Б)Водовземни скоби за чугунени, стоманени, азбестоциментови тръби. Фланци чугунени редуциращи; В) Връзки тип „Жибо” за връзка между етернитови тръби, между етернитови и полиетиленови тръби, между полиетиленови тръби. Универсални фланшови адаптори; Г) Стоманени фланци; Д) Поцинковани фитинги”, е изпратена в РОП с изх. № 03-00-2844 от 07.08.2015 г.  Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.3 от Раздел шести "Прекратяване" поради изтичане на срока му.« назад