Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура с предмет: "Доставка на спирателна арматура, обособена по позиции: А/Резбови спирателни кранове – сферични, кеглови и шибърни, за външен монтаж; Б/ Фланшови шибърни спирателни кранове и кранове тип “Бътерфлай” за водоснабдителната мрежа и съоръженията за питейна вода; В/ Автоматични въздушници за водоснабдителната мрежа за питейна вода"с идентификационен номер в РОП 00197-2012-0006

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-91/25.06.2012 г за доставка на стоки по обособена позиция А е възстановена по банков път на Изпълнителя - "Мултиком" ООД - Пловдив на 31.07.2015 г. съгласно чл. 5.6. от договора.

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-94/02.07.2012 г. за доставка на стоки по обособени позиции Б и В, е възстановена по банков път на Изпълнителя - "Прострийм груп" ЕООД – София на 31.07.2015 г. съгласно чл. 5.6. от договора.« назад