Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Г) Регулатори на налягане от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0022 и предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водопроводна арматура по следните обособени позиции: А) Чугунени шибърни тротоарни спирателни кранове; Б) Чугунени сферични тротоарни спирателни кранове; В) Полиацетатни шибърни тротоарни спирателни кранове; Г) Регулатори на налягане; Д) Автоматични поплавък вентили” е изпратена в РОП с наш изх. № 03-00-2492 от 16.07.2015 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.1, тире шест, от Раздел шести "Прекратяване", поради изтичане на срока му.« назад