Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура с предмет: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водопроводна арматура по следните обособени позиции: А) Чугунени шибърни тротоарни спирателни кранове; Б) Чугунени сферични тротоарни спирателни кранове; В) Полиацетатни шибърни тротоарни спирателни кранове; Г) Регулатори на налягане; Д) Автоматични поплавък вентили” с идентификационен номер в РОП 00197-2012-0022

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-28/19.03.2013 г. за доставка на стоки по обособени позиции А, Б и В, е възстановена по банков път на Изпълнителя - "Мултиком" ООД - Пловдив на 12.05.2015 г. съгласно чл. 5.6.1. от договора.

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-30/28.03.2013 г. за доставка на стоки по обособена позиция Г е възстановена по банков път на Изпълнителя - "Прострийм груп" ЕООД - София на 12.05.2015 г. съгласно чл. 5.6.1. от договора.

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-36/15.04.2013 г. за доставка на стоки по обособена позиция Д, е възстановена по банков път на Изпълнителя - "Термодизайнтотал" ООД - София на 12.05.2015 г. съгласно чл. 5.6.1. от договора.« назад