Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на водомери за студена вода за нуждите на “ВиК” ЕООД - Пловдив”, с идентификационен номер в РОП 00197-2012-0021.

Гаранцията за изпълнение на договор Ю-01-26/12.03.2013 г. е възстановена по банков път на Изпълнителя - "Мултиком" ООД - Пловдив на 15.04.2015 г. съгласно чл. 5.6.1. от договора.
« назад