Профил на купувача до 15.04.16 г.

Открита процедура по опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на резервни части за ремаркета и  полуремаркета, за автомобили и мотоциклети, за превозни средства с каросерия тип фургон и други”, с идентификационен номер в РОП 00197-2012-0023

Информация за приключен договор е изпратена в АОП под номер 03-00-1213/14.04.2015 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 6.6. от Раздел шести "Прекратяване", поради изтичане на срока му.« назад