ИНКАСИРАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ за ВРЕМЕТРАЕНЕТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (КОРОНА ВИРУС)

Уважаеми клиенти,

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България и предприетите от Правителството мерки за защита от вируса и за оптимално отчитане на потребените ВиК услуги от клиентите на дружеството при ограничаване и недопускане на контактно разпространение на заразата, ВиК Оператор – гр. Пловдив Ви уведомява, че считано от 04.05.2020 год. ще започне събирането на писмени данни за реален отчет на водомерите на клиентите на дружеството при спазване на всички мерки за ограничаване на физическите контакти с клиентите на дружеството и недопускане на разпространението на вируса.

Събирането на данните ще се извършва чрез уведомяване на клиентите посредством разпространение на писмено съобщение за начина на инкасиране, съобщение за датата на инкасиране, съобразно графиците за инкасиране на инкасаторите и адресен лист, съдържащ адреса на обекта и телефон за контакт с инкасатора, в който лист клиентът записва собственоръчно титуляра на партидата и показанията на водомера.

Горепосочените документи ще се прикрепят на външните входни врати на обектите и след указания срок за попълване ще се събират от инкасаторите, без контакт с клиентите на дружеството.

Запазва се съществуващата възможност за изпращане от клиентите на самоотчет чрез кратки съобщения (SMS или Viber) на телефоните на инкасаторите, информация за които можете да получите от уведомителните съобщения за инкасиране, поставени на входа на обектите или на телефона на контактния център на дружеството - 032/605660, както и посредством електронната поща на дружеството.

Необходимо е при предоставяне на показанията да указвате адрес на обекта, титуляр на партидата, водомерен номер (топла и студена вода), телефон за връзка, датата на отчета, съобразена с датата на отчитане от инкасаторите, оповестена с уведомителното съобщение за инкасиране, поставено на входа на обекта. Показанията на водомерите трябва да се предоставят в еднодневен срок от датата на уведомителното съобщение за инкасиране, поставено на входа на обекта.

За клиентите на дружеството, не предоставили самоотчет посредством някой от горепосочените начини, потребяваните ВиК услуги ще продължат да се начисляват служебно.

Вярваме, че ако заедно обединим усилия, ще успеем да преодолеем кризисната ситуация. Гарантираме, че ВиК Оператор – гр. Пловдив ще вложи целия си професионализъм, за да задоволява нуждите на своите клиенти.

От ръководството на ВиК Оператор – гр. Пловдив