СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ФИНАНСОВА УСЛУГА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, ЕИК: 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4006, бул. „Шести септември” № 250, във връзка с публикувана Покана, с изх. №  70-00-5605 от 17.09.2021 г.  към кредитни и финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции (ЗКИ) за предоставяне на оферта за избор на изпълнител на финансова услуга за предоставяне на кредити, на основание чл. 13, т. 9 от Закона за обществените поръчки, на основание чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (приет с ПМС № 85 от 30.04.2020 г., в сила от 05.05.2020 г.) и във връзка с чл. 25, т. 4 от същия, уведомява всички заинтересовани лица по процедурата  за промяна в датата и часът  за подаване на оферти и отваряне на оферти  в процедура.

Информация за процедурата, както и съобщение във връзка с промяната, са публикувани на интернет страницата на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив на адрес: https://www.vik.bg/public-procurement/view/Pokana-za-predstavyane-na-oferti-za-izbor-na-izpalnitel-na-finansova-usluga-za-predostavyane-na-krediti-na-bdquoVodosnabdyavane-i-kanalizatziyardquo-EOOD.html в секция Профил на купувача/Обяви.