Оповестяване на прогнозни цени за бъдещ регулаторен период 2022-2026 г.

Съгласно Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС №8 от 18.01.2016г., обн. в ДВ бр.6 от 22.01.2016г. „В и К” ЕООД гр. Пловдив оповестява на потребителите, че ще внесе заявление в КЕВР, за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставените на територията на дружеството.

1. Предложените за утвърждаване от КЕВР цени за 2022 година са следните:

Услугата доставяне на питейна вода на потребителите 1,406 лв./куб.м. без ДДС
Услугата отвеждане на отпадъчни води0,146 лв./куб.м. без ДДС
Услугата пречистване на отпадъчни води:
Битови и приравнени към тях потребители0,565 лв./куб.м. без ДДС

Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,659 лв./куб.м. без ДДС
степен на замърсяване 2 0,923 лв./куб.м. без ДДС
степен на замърсяване 31,351 лв./куб.м. без ДДС


2. Предложените за утвърждаване от КЕВР цени за 2023 година са следните:

Услугата доставяне на питейна вода на потребителите 1,517 лв./куб.м. без ДДС
Услугата отвеждане на отпадъчни води0,178 лв./куб.м. без ДДС
Услугата пречистване на отпадъчни води:
Битови и приравнени към тях потребители0,631 лв./куб.м. без ДДС

Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,738 лв./куб.м. без ДДС
степен на замърсяване 2 1,031 лв./куб.м. без ДДС
степен на замърсяване 31,508 лв./куб.м. без ДДС


3. Предложените за утвърждаване от КЕВР цени за 2024 година са следните:

Услугата доставяне на питейна вода на потребителите 1,643 лв./куб.м. без ДДС
Услугата отвеждане на отпадъчни води0,194 лв./куб.м. без ДДС
Услугата пречистване на отпадъчни води:
Битови и приравнени към тях потребители0,702 лв./куб.м. без ДДС

Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,822 лв./куб.м. без ДДС
степен на замърсяване 2 1,147 лв./куб.м. без ДДС
степен на замърсяване 31,676 лв./куб.м. без ДДС


4. Предложените за утвърждаване от КЕВР цени за 2025 година са следните:

Услугата доставяне на питейна вода на потребителите 1,801 лв./куб.м. без ДДС
Услугата отвеждане на отпадъчни води0,207 лв./куб.м. без ДДС
Услугата пречистване на отпадъчни води:
Битови и приравнени към тях потребители0,754 лв./куб.м. без ДДС

Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,884 лв./куб.м. без ДДС
степен на замърсяване 2 1,232 лв./куб.м. без ДДС
степен на замърсяване 31,799 лв./куб.м. без ДДС


5. Предложените за утвърждаване от КЕВР цени за 2026 година са следните:

Услугата доставяне на питейна вода на потребителите 1,959 лв./куб.м. без ДДС
Услугата отвеждане на отпадъчни води0,219 лв./куб.м. без ДДС
Услугата пречистване на отпадъчни води:
Битови и приравнени към тях потребители0,831 лв./куб.м. без ДДС

Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,975 лв./куб.м. без ДДС
степен на замърсяване 2 1,357 лв./куб.м. без ДДС
степен на замърсяване 31,982 лв./куб.м. без ДДС