НОВИ ЦЕНИ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ ОТ 01.01.2019г.

"ВиК” ЕООД гр. Пловдив уведомява своите абонати, че с Решение № Ц-20 от 28.12.2018 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.01.2019 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги за 2019г., както следва: 

Утвърдени цени на ВиК услуги за 2019 г.:


В и К услуги Цени (лв./куб.м)
1.Доставяне на вода на потребителите:
 Битови и приравнени към тях потребители1,230 
2.Отвеждане на отпадъчните води
0,117
3.Пречистване на отпадъчните води

3.1Битови и приравнените към тях потребители0,498
3.2Промишлени и други стопански потребители:

Степен на замърсяване 1 0,587

Степен на замърсяване 2
0,856

Степен на замърсяване 3
1,124


В цените не е включен ДДС.