НОВА ЦЕНА НА ВОДАТА СЧИТАНО ОТ 01.01.2024 Г.

С Решение № Ц-29 / 22.12.2023 г.  Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.01.2024 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Пловдив, както следва:

Цени на ВиК услуги лв./куб.м. без ДДС
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1,883
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води0,209
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнени към тях потребители0,767

Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,897
степен на замърсяване 2 1,253
степен на замърсяване 31,831