НОВА ЦЕНА НА ВОДАТА СЧИТАНО ОТ 01.01.2021 г.

С  Решение  № Ц-46 от 30.12.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди, считано от 01.01.2021 г., цени без ДДС на водоснабдителните и канализационните услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД,  гр. Пловдив,  както следва:

 Цени на ВиК услуги  лв./куб.м. без ДДС
 Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 1,248
 Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води0,126
 Цена за услугата пречистване на отпадъчните води
 Битови и приравнени към тях потребители0,490

 Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,578
степен на замърсяване 2 0,843
степен на замърсяване 31,108