Инвестиционно предложение за с. Брестовица и с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив

Водоснабдяване и Канализация ЕООД гр. Пловдив има следното инвестиционно предложение: "Водовземане от три броя нови тръбни кладенеца за питейно - битово водоснабдяване на с. Брестовица и с. Кадиево, община Родопи, област Пловдив".