ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ – С. ЧЕХЛАРЕ, ОБЩ. БРЕЗОВО

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за  извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. идоп. ДВ бр. 67 от 23 август 2019г.)

УВЕДОМЯВАМE

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:„Водовземане от един нов тръбен кладенец за допълнително водоснабдяване на село Чехларе, община Брезово, област Пловдив”.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Пловдив 4000,
бул. "Марица"№122, e-mail:  riosv@plovdiv.riew.gov.bg