Цена на водата

С Решение№ БП-Ц-6 от 09.06.2017 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране са утвърдени цени на водоснабдителни и канализационни услуги на “ВиК” ЕООД Пловдив считано от 01.07.2017г., както следва:

Цена на водата

В и К услуги Цени (лв./куб.м.)
Доставяне на вода на потребителите 1,188 лв./м³
Отвеждане на отпадъчни води 0,105 лв./м³
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнени общ., търг. и др. потребители 0,493 лв./м³
Промишлени и други стопански потребители:
Степен на замърсяване І 0,582 лв./м³
Степен на замърсяване ІІ 0,848 лв./м³
Степен на замърсяване ІІІ 1,115 лв./м³

В цените не е включен ДДС